เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี
Text size:
By กองบรรณาธิการเว็บไซต์
Bookmark and Share


    เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00 น. นายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดโครงการตรวจสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี ณ โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายชวลิต ณ นคร รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายสรธรรม จินดา รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายมานพ ลีลาสุธานนท์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ผศ.น.พ.วาฑิต วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ รพ.อบจ.ภูเก็ต ตลอดจน นางนลินี อัครเดชา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นพ.ศักดิ์ แท่นชัยกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นพ.วิวัฒน์ คีตมโนชญ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต รวมถึงแขกผู้มีเกียรติ และประชาชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

    นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “จากข้อมูลสถานะสุขภาพของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตพบว่า ผู้ป่วยในจังหวัดภูเก็ต ที่ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล ส่วนใหญ่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจ ระบบไหลเวียนเลือดและโรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิซึม ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมาก ในขณะที่สาเหตุการตายพบว่า โรคหัวใจ โรคเกี่ยวกับตับ ตับอ่อนมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในวัยสูงอายุที่มีธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงในทางที่เสื่อมลงทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีอุบัติการณ์ของการเกิดโรคมากกว่าวัยอื่นถึง 4 เท่า ดังนั้น การตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพของของประชาชนผู้สูงอายุ ตลอดจนการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ จึงถือเป็นกลยุทธ์เชิงรุกในการดูแลประชาชนด้านสาธารณสุข เพราะประชาชนได้รับทราบภาวะสุขภาพของตนเอง รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้มีสุขภาพแข็งแรง เพื่อลดภาวะเสี่ยงต่อโรค อันจะนำไปสู่การลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของทางราชการ


    เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จึงถือโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ จัดทำโครงการ “ตรวจสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี” ขึ้น ในวันนี้ ซึ่งเป็นวันครบรอบ 1 ปี ของการจัดตั้งโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยในสุขภาพของพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด โดยให้บริการตรวจสุขภาพโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนทั่วไปรวมถึงผู้สูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อสังคมและเป็นพลังผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพที่สำคัญในชุมชนจังหวัดภูเก็ต โดยมุ่งหวังให้เหล่าอาณาประชาราษฎร์ของพระองค์มีสุขภาพที่ดี สามารถดูแลตัวเองได้อย่างยั่งยืน เป็นกำลังสำคัญที่จะร่วมกันพัฒนาประเทศชาติให้เข้มแข็งต่อไป นอกจากนั้นยังได้ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตรับบริจาคโลหิตจากบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและประชาชนทั่วไปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อีกด้วย”

    ทางด้าน นายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “มีความเชื่อมั่นว่าทุกคนที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ ต่างมีความภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย เราโชคดีที่มีสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจ และมีวัฒนธรรมอันงดงาม โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นร่มโพธิ์ทองของเหล่าพสกนิกรนั้น เปรียบประดุจดวงประทีปของแผ่นดิน ที่ส่องสว่างให้แก่ราษฎรทั่วทั้งพระราชอาณาจักร พระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยสุขภาพของพสกนิกรชาวไทยตลอดระยะเวลา ได้ช่วยขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากของประชาชน ทำให้อาณาประชาราษฎร์ต่างผาสุกร่มเย็นถ้วนหน้า ยังความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ชาวไทยทั้งมวลอย่างหาที่สุดมิได้

    การที่โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการตรวจสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี และร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต รับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสที่จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 จึงเป็นการดำเนินตามรอยพระยุคลบาท เพื่อให้เหล่าอาณาประชาราษฎร์ของพระองค์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อเป็นกำลังสำคัญที่จะร่วมกันพัฒนาประเทศชาติของเราให้เข้มแข็งสืบไป”

    สำหรับกิจกรรมภายในงานครั้งนี้ ได้มีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ อิสลาม และคริสต์ การแสดงชุดเทิดไท้มหาราชินีและการแสดงพื้นเมือง ชมนิทรรศการ, การตรวจสุขภาพ, การบริจาคโลหิต บรรยายทางวิชาการ เรื่อง “เสี่ยงแค่ไหน หัวใจคุณ” โดย นพ.คชมาตจ์ บุณยรัตนพันธุ์ อายุรแพทย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า และบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “เตรียมพร้อมสำหรับแม่มือใหม่” โดย รศ.นพ.ชัยยศ ธีรผกาวงศ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล


 เรื่องอื่น ๆComment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มกราคม 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : เวียดนาม และสงครามเวียดนาม
  • เรื่องจากปก : อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยาผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  • Business : เที่ยวภูเก็ตแบบสมาร์ท ๆ กับ Phuket Smart Bus
  • Business : Crepe is Crepe มุมมองใหม่ เมนูเครป
  • ห้องรับแขก : ‘ถนอมเกียรติ งานสกุล’ ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink