บ้านนาบอน จัดกิจกรรม “นาบอนสวยด้วยมือเรา”
Text size:
By กองบรรณาธิการเว็บไซต์
Bookmark and Share


    นางสุวรรณี สีตีเลาะ ครูผู้ช่วย โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน กิจกรรมนาบอนสวยด้วยมือเรา กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมดังกล่าวว่า จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อให้นักเรียนนำวัสดุเหลือใช้มาหมุนเวียนใช้ใหม่ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนปลูกจิตสำนึกแก่นักเรียนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในกิจกรรม “นาบอนสวยด้วยมือเรา”

    โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีวิสัยทัศน์ คือ มุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาให้นักเรียนมีการเรียนรู้ที่ดี มีคุณภาพทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้คู่คุณธรรมและประสานงานกับชุมชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งพัฒนากระบวนการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม โดยพัฒนาครูและนักเรียนในการดูงานสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานต่างๆ มีการจัดการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม โดยที่ครูแต่ละวิชาจะบูรณาการเรื่องสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนไปด้วย การพัฒนาการเรียนรู้จากโรงเรียนสู่ชุมชน เช่น การเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน โดยการอบรมให้กับผู้ปกครอง การนำความรู้ไปเผยแพร่ให้กับโรงเรียนที่สนใจ การนำผลผลิตไปนำเสนอในโรงพยาบาลวชิระเดือนละ 1 ครั้ง

    สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน กิจกรรมนาบอนสวยด้วยมือเรา ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมหน่วยขยะ โดยการจัดตั้งธนาคารขยะ ซึ่งมีนักเรียนและครูเป็นสมาชิกทุกคนตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับประถมศึกษา มีการแยกขยะออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะอินทรีย์ ขยะอันตราย และขยะรีไซเคิล เมื่อคัดแยกขยะเสร็จแล้วจะนำขยะรีไซเคิลไปขาย ส่วนขยะอินทรีย์ซึ่งมาจากใบไม้ในโรงเรียน นักเรียนก็จะนำไปทำเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ ซึ่งมีส่วนประกอบของปุ๋ยคอก เศษอาหารจากโรงอาหาร และน้ำหมักชีวภาพ นอกจากนี้ โครงการดังกล่าว ยังมีกิจกรรมหน่วยพื้นที่สีเขียว เพื่อการดูแลรักษาต้นไม้ในโรงเรียน และเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการปลูกพืชไร้ดิน และการปลูกพืชสมุนไพร มีกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานน้ำและการประหยัดพลังงาน โดยติดมาตรการประหยัดพลังงานเมื่อไม่ใช้ตามห้องเรียน มีการรณรงค์จากบ้านสู่โรงเรียน โดยการนำบิลค่าไฟ-ค่าน้ำ ที่ลดลงมาแลกกระเป๋าผ้า มีกิจกรรมน้ำหมักพิชิตโลกร้อน โดยจัดอบรมการทำผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนสามารถนำกลับไปทำเองที่บ้านได้ พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อมอีกด้วย


    ทางด้าน นางสาวฐิติรัตน์ พรภิญโญ ครูผู้ช่วย โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน ผู้รับผิดชอบโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล กล่าวว่า โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน แบ่งการคัดแยกขยะออกเป็น 2 ระดับชั้น คือ ระดับชั้นอนุบาล และระดับประถมศึกษา ซึ่งนักเรียนจะมีการคัดแยกขยะจากที่บ้าน และจากภายในห้องเรียน นำมาฝากที่ธนาคารขยะ โดยมีเจ้าหน้าที่ธนาคารแต่ละตำแหน่งคอยประจำอยู่ สำหรับธนาคารขยะรีไซเคิล คือ รูปแบบหนึ่งในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยโดยเริ่มต้นที่เยาวชนและชุมชนเป็นหลัก และใช้โรงเรียนเป็นสถานที่ดำเนินการเพื่อให้เยาวชนและชุมชนเกิดความเข้าใจในการคัดแยกขยะมูลฝอย ซึ่งหลักการของธนาคารขยะรีไซเคิล คือ ให้นักเรียนสมัครเป็นสมาชิกของธนาคารขยะและนำขยะมาฝากที่ธนาคาร โดยมีเจ้าหน้าที่ของธนาคารทำการคัดแยกและชั่งน้ำหนัก และคำนวณคิดเป็นเงิน แล้วบันทึกลงสมุดคู่ฝากโดยใช้ราคาที่ทางโรงเรียนประสานกับร้านรับซื้อของเก่า เป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคา ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนและชุมชน เป็นการช่วยลดปริมาณขยะและส่งเสริมความรู้ให้แก่เยาวชนในเรื่องการคัดแยกขยะที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อนำผลพลอยได้ จากการตั้งธนาคารขยะมาตั้งกองทุนสนับสนุนการศึกษาของนักเรียน รวมทั้งเป็นการสร้างรูปแบบการจัดการขยะ โดยเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน


 เรื่องอื่น ๆComment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มกราคม 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : เวียดนาม และสงครามเวียดนาม
  • เรื่องจากปก : อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยาผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  • Business : เที่ยวภูเก็ตแบบสมาร์ท ๆ กับ Phuket Smart Bus
  • Business : Crepe is Crepe มุมมองใหม่ เมนูเครป
  • ห้องรับแขก : ‘ถนอมเกียรติ งานสกุล’ ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink