อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการปรับปรุงสะพานท่าเทียบเรือ
Text size:
By กองบรรณาธิการเว็บไซต์
Bookmark and Share


    เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2555 เวลา 09.30 น. นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปรับปรุงสะพานท่าเทียบเรือเกาะมะพร้าว ณ บริเวณท่าเทียบเรือเกาะมะพร้าว หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายศุภโชค ละอองเพชร สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต เขตพื้นที่ ตำบลเกาะแก้ว กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมในพิธี ซึ่งประกอบด้วย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สมาชิกสภา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว ตลอดจนคณะของส่วนราชการพื้นที่เกาะมะพร้าว ผู้นำชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการ ประชาชน และพี่น้องสื่อมวลชน

    นายเกื้อเกียรติ จิตต์เกี้อ นายก อบต.เกาะแก้ว กล่าวว่า “บ้านเกาะมะพร้าว เป็นหมู่บ้านหนึ่งของตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 1,000 คน ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวประมาณ วันละ 300 – 500 คน จำเป็นต้องใช้สะพานท่าเทียบเรือในการสัญจรไปมา แต่เนื่องจากสภาพสะพานท่าเทียบเรือเดิมได้ชำรุด หากมิได้มีการปรับปรุงเกรงว่าจะทำให้นักท่องเที่ยว และประชาชน ที่ใช้สะพานได้รับอันตรายในชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับความปลอดภัยและความสะดวก จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงสะพานท่าเทียบเรือ เป็นสะพานคอนกรีตเพื่อให้มีสภาพแข็งแรงใช้งานอย่างทนทานที่เหมาะสม โดยมีขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 170 เมตร ประมาณการค่าก่อสร้าง เป็นเงิน 14,900,000 บาท แต่ด้วยงบประมาณค่าก่อสร้างตามโครงการเกินศักยภาพของ อบต.เกาะแก้ว จึงได้เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.ภูเก็ต โดย อบต.เกาะแก้ว ตั้งงบประมาณสมทบ จำนวน 2,000,000 บาท ซึ่ง อบจ.ภูเก็ต ได้เห็นถึงความจำเป็นดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือเกาะมะพร้าว และได้ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างตามโครงการมีวงเงินค่าก่อสร้าง 10,325,000 บาท ซึ่งเป็นงบประมาณของ อบจ.ภูเก็ต จำนวน 8,325,000 บาท และงบประมาณของ อบต.เกาะแก้ว สมทบ จำนวน 2,000,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 9 เดือน ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2554 สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนชาวบ้านเกาะมะพร้าว ซึ่งมีเด็กนักเรียนระดับมัธยมที่ต้องเดินทางไปโรงเรียน และชาวบ้านที่ต้องเดินทางไปทำงานในเมือง ตลอดจนบริการนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยว ในการใช้ท่าเทียบเรือไปกลับ ไม่น้อยกว่า 500 คนต่อวัน ทั้งนี้ จึงขอขอบคุณ ท่านไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต ที่ได้เห็นถึงความจำเป็นดังกล่าวโดยสนับสนุนให้มีการปรับปรุงสะพานท่าเทียบเรือเกาะมะพร้าวให้มีสภาพดังที่เป็นอยู่ในขณะนี้ และขอขอบคุณท่านศุภโชค ละอองเพชร สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต เขตตำบลเกาะแก้ว ผู้ที่ได้ให้การช่วยเหลือให้ความเห็นชอบงบประมาณค่าก่อสร้างสะพานแห่งนี้”

    ทางด้าน นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “ความสำเร็จของโครงการปรับปรุงสะพานท่าเทียบเรือเกาะมะพร้าวในวันนี้ ถือว่าเป็นผลงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนชาวตำบลเกาะแก้ว ซึ่งความสำเร็จที่เกิดขึ้น พี่น้องชาวบ้านเกาะมะพร้าว และนักท่องเที่ยวได้ใช้สะพานแห่งนี้อย่างคุ้มค่า

    อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านที่นี่ยังมีความลำบากมาก ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ โดยตอนนี้ทางโรงแรมก็ได้เอื้อเฟื้อแสงสว่างให้ส่วนหนึ่ง ซึ่งผมคิดว่าจะใช้ความสามารถที่จะทำให้มีไฟฟ้าเกิดขึ้นที่นี่ให้ได้ และจะประสานงานให้โดยด่วนที่สุด ทั้งนี้ ความร่วมมือทั้งหลายที่เกิดขึ้นที่เป็นความสำเร็จในวันนี้ เพราะพวกเรามีใจให้กัน ทั้งท่านเกื้อเกียรติ จิตต์เกื้อ นายก อบต.เกาะแก้ว ท่านศุภโชค ละอองเพชร สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต รวมถึง สมาชิกสภา อบต. ท่าน ผอ.โรงเรียน ตลอดจนผู้นำชุมชน อิหม่าม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งพวกเราได้ทำงานร่วมกัน

    ในการนี้ รู้สึกดีใจที่โครงการต่างๆ เกิดขึ้นเพราะความร่วมมือกัน นอกจากนี้แล้ว คาดว่าอีกไม่นานเราจะได้เห็นสวนสาธารณะแห่งใหม่เกิดขึ้นที่ตำบลเกาะแก้วด้วยเช่นกัน ต้องขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือร่วมร่วมใจของพี่น้องชาวเกาะมะพร้าว ชาวตำบลเกาะแก้ว พี่น้องสื่อมวลชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ ขอให้องค์อัลเลาะห์ได้ประทานพรให้พวกเราทุกคนที่สร้างความดีให้กับประชาชนและสร้างความดีให้กับบ้านเมือง ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญ ขอให้สะพานแห่งนี้เป็นสะพานที่เชื่อมน้ำใจซึ่งกันและกัน ขอให้มีสิ่งดีๆ เข้ามาในจิตใจของทุกคน ขอให้สะพานนี้เป็นสะพานแห่งโชคลาภ และเป็นสะพานที่อัลเลาะห์ประทานความยินดีให้กับทุกคน” นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าว

    ขณะที่ นายศุภโชค ละอองเพชร สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “ตามที่ อบจ.เก็ต ร่วมกับ อบต.เกาะแก้ว ได้จัดทำโครงการปรับปรุงสะพานท่าเทียบเรือ บ้านเกาะมะพร้าว เพื่อให้ชาวบ้านเกาะมะพร้าวและนักท่องเที่ยว ได้มีท่าเทียบสำหรับขึ้น-ลงเรือ ให้มีความปลอดภัยและได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา เนื่องจากสะพานท่าเทียบเรือเดิมมีสภาพชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมากไม่เหมาะสมที่จะใช้สำหรับการขึ้น-ลงเรือ ให้มีความสะดวกและปลอดภัยได้แล้ว จนกระทั่งมาวันนี้ ชาวบ้านเกาะมะพร้าวได้มีสะพานท่าเทียบเรือที่เป็นสะพานคอนกรีตมีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ขึ้น-ลงเรือ

    ผมในฐานะตัวแทนชาวตำบลเกาะแก้ว จึงขอขอบคุณ ท่านไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต และท่านเกื้อเกียรติ จิตต์เกื้อ นายก อบต.เกาะแก้ว ที่ได้ร่วมกันดำเนินการให้โครงการปรับปรุงสะพานท่าเทียบเรือเกาะมะพร้าว แห่งนี้ให้ได้เป็นผลสำเร็จ เป็นสะพานท่าเทียบเรือของชาวบ้านเกาะมะพร้าวสำหรับใช้ประโยชน์ดังกล่าวของเราและลูกหลานแล้ว ยังได้ใช้ในการต้อนรับนักท่องเที่ยว หรือแขกที่มาเยือนบ้านเกาะมะพร้าวได้เป็นอย่างดี” นายศุภโชค กล่าว
 เรื่องอื่น ๆComment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มกราคม 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : เวียดนาม และสงครามเวียดนาม
  • เรื่องจากปก : อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยาผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  • Business : เที่ยวภูเก็ตแบบสมาร์ท ๆ กับ Phuket Smart Bus
  • Business : Crepe is Crepe มุมมองใหม่ เมนูเครป
  • ห้องรับแขก : ‘ถนอมเกียรติ งานสกุล’ ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink