วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมบูชาพระพิฆเณศ
Text size:
By กองบรรณาธิการเว็บไซต์
Bookmark and Share


    เมื่อวันที่ 1 ก.ย.54 ที่ศาสนสถานตันดายูดาปานี (วัดอินเดีย) อ. เมือง จ.ภูเก็ต นาย ตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีบวงสรวงพระพิฆเณศ ซึ่งทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับคณะกรรมการจัดงานโครงการลานบุญ ลานปัญญาของศาสนสถานตันดายูดาปานี (วัดอินเดีย) จัดขึ้น โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคนไทยเชื้อสายฮินดูทมิฬ และผู้นับถือพระพิฆเณศเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ซึ่งการจัดงานดังกล่าวถือเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ชาวไทยทุกเชื้อสายได้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์ความดี ได้เกิดความสามัคคี ปรองดองกันในหมู่คณะ


    ศาสนสถานตันดายูดาปานี เป็นชื่อเรียกตามองค์พระประธานตันดายูดาปานี ซึ่งหมายถึงองค์พระขัณฑกุมาร และเหตุอันเนื่องมาจากชาวอินเดียทมิฬที่เข้ามาติดต่อค้าขายและอาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตเป็นผู้ก่อตั้งขึ้น จึงเรียกชื่อศาสนสถานแห่งนี้ว่า วัดอินเดีย โดยปัจจุบันมีคนไทยเชื้อสายฮินดูทมิฬอาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตจำนวนประมาณ 2,000 คน บรรพบุรุษมาจากแคว้นทมิฬนาดู ประเทศอินเดียและประเทศมาเลเซีย จึงเรียกชนกลุ่มนี้ว่า ชาวอินเดียทมิฬหรือทมิฬนาดู ลักษณะการแต่งกาย ผู้ชายสวมใส่ผ้าโสร่งสีขาว เป็นเอกลักษณ์ ส่วนผู้หญิงสวมใส่ผ้าส่าหรี

    ตามนโยบายกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการลานบุญ ลานปัญญา มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพลิกฟื้นวิถีไทยวิถีธรรมในอดีตให้กลับมาสู่สังคมไทย ทำให้คนในสังคมไทยยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม โดยให้มีการพัฒนาคุณธรรมนำความรู้ จึงเปิดพื้นที่ของศาสนสถานให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ เป็นศูนย์กลางของชุมชนในการเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาเพื่อเสริมสร้างปัญญาให้กับคนในชุมชน นั่นหมายถึง ลานปัญญา และให้คนในชุมชนร่วมกันทำกิจกรรมทางศาสนาสร้างความดี หมายถึง ลานบุญ ในโอกาสต่างๆ เป็นการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งด้วยกิจกรรมเพื่อชุมชน จากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนนั้นๆ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมที่ประกอบด้วยปัญญาและความดี รวมทั้งการดำรงรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ยั่งยืนมั่นคงสืบไป


 เรื่องอื่น ๆComment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มกราคม 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : เวียดนาม และสงครามเวียดนาม
  • เรื่องจากปก : อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยาผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  • Business : เที่ยวภูเก็ตแบบสมาร์ท ๆ กับ Phuket Smart Bus
  • Business : Crepe is Crepe มุมมองใหม่ เมนูเครป
  • ห้องรับแขก : ‘ถนอมเกียรติ งานสกุล’ ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink