สร้างเสริมพลังเยาวชนเพื่อสังคมด้วยการ “ให้”
Text size:
By กองบรรณาธิการเว็บไซต์
Bookmark and Share


    เมื่อเวลา 09.00 น.(26/8/54) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ขุมน้ำบางมะรวน ตำบลศรีสุนทร นางสมใจ ทองสมบัติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุนทร เป็นประธานเปิดโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก สร้างเสริมพลังเยาวชนเพื่อสังคมด้วยการ “ให้” มีนางนฤมล ณรงค์ทอง หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต.ศรีสุนทร นายสัญลักษณ์ อยู่รักษ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต นายทัสยุ เดชะโชติ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานภูเก็ต นางจิตรา โรมินทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลศรีสุนทร ตลอดจนเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้

    นางสมใจ ทองสมบัติ กล่าวว่า การจัดโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก สร้างเสริมพลังเยาวชนเพื่อสังคมด้วยการ “ให้” เป็นการร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุนทรกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต การจัดโครงการดั่งกล่าวเพื่อมุ่งเน้นในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีศักยภาพในการพัฒนา เสริมสร้างภูมิคุ้มกันในตนเอง ให้ห่างไกลจากภัยสังคมทุกรูปแบบและทีสำคัญห่างไกลจากปัญหายาเสพติด อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างให้เยาวชนเป็นคนเก่ง คนดีและมีจิตสาธารณะ มีจิตที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน รู้จักคำว่าให้มากกว่าคำว่ารับ นอกจากนี้ทำให้เยาวชนรู้จักการเสียสละใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ระยะเวลาในการจัดโครงการในครั้งนี้ 2 วัน คือวันที 26 สิงหาคม – 27 สิงหาคม 2554 เยาวชนกลุ่มเป้าหมายในการจัดอบรมในครั้งนี้เป็นเยาวชนในตำบลศรีสุนทร อายุระหว่าง 10 – 20 ปี จำนวน 50 คน

    สำหรับ ในส่วนของกิจกรรมนั้นมีการบรรยายให้ความรู้กับเยาวชนในการส่งเสริมให้เยาวชนเป็นคนดี เป็นคนเก่งมีภาวการณ์เป็นผู้นำ สร้างความภาคภูมิในตนเอง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงต่างๆจากกลุ่มเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการและการบรรยายการส่งเสริมในเยาวชนมีจิตอาสาช่วยเหลือผู้ด้วยโอกาสในสังคม กิจกรรมในส่วนของวันที่ 2 นั้น นำกลุ่มเยาวชนที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยือนผู้พิการในพื้นที่ตำบลศรีสุนทรเพื่อให้เยาวชนมีจิตอาสาโดยการ “ให้”


 เรื่องอื่น ๆComment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มกราคม 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : เวียดนาม และสงครามเวียดนาม
  • เรื่องจากปก : อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยาผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  • Business : เที่ยวภูเก็ตแบบสมาร์ท ๆ กับ Phuket Smart Bus
  • Business : Crepe is Crepe มุมมองใหม่ เมนูเครป
  • ห้องรับแขก : ‘ถนอมเกียรติ งานสกุล’ ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink