อบจ.ภูเก็ต จัดงานสัปดาห์วันวิสาขบูชา ปี 2554 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
Text size:
By กองบรรณาธิการเว็บไซต์
Bookmark and Share

อบจ.ภูเก็ต จัดงานสัปดาห์วันวิสาขบูชา ปี 2554 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

          เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2554 เวลา 10.00 น. นายชวลิต ณ นคร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้กล่าวรายงานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “กิจกรรมสัปดาห์วันวิสาขบูชา” ณ ศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายสมชาย ดวงแข ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายมานพ ลีลาสุธานนท์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต นายประดิษฐ์ แสงจันทร์ ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายธีระ เจี่ยสกุล เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ตลอดจนเครือข่ายองค์กรทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดภูเก็ต และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วม ซึ่งมี นายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี

          การจัดงานสัปดาห์วันวิสาขบูชา ประจำปี 2554 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-21 พฤษภาคม 2554 ณ ศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาความรู้ด้านพระพุทธศาสนา ร่วมปฏิบัติธรรม รักษาศีล เพื่อนำหลักธรรมคำสอนไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดภูเก็ต เช่น สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต พุทธสมาคมจังหวัดภูเก็ต มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา 45 ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดภูเก็ต สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดเจริญสมณกิจ วัดสีลสุภาราม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 14 เป็นต้น

          นายชวลิต ณ นคร รองนายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมกับเครือข่ายองค์กรทางพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิสาขบูชา เป็นเวลา 7 วัน ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ นิทรรศการวิชาการทางพระพุทธศาสนาตลอดสัปดาห์ โดยวันที่ 16 พฤษภาคม พิธีเปิดงาน พิธีเจริญพุทธมนต์ใหญ่ โดยคณะสงฆ์ทั้งจังหวัดภูเก็ต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพิธีทำบุญจังหวัดภูเก็ต โดยวัดสีลสุภาราม (หลวงปู่สุภากันตสีโล)  วันที่ 17 พฤษภาคม ช่วงเช้าทำพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ช่วงบ่ายพิธีเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุ วันที่ 18 พฤษภาคม การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประถมศึกษา ฟังบรรยายธรรม โดย พระวิสุทธิธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต วันที่ 19 พฤษภาคม การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ฟังบรรยายธรรม โดย พระวิสุทธิธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต วันที่ 20 พฤษภาคม การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฟังบรรยายธรรม โดย พระวิสุทธิธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต และวันที่ 21 พฤษภาคม พิธีไถ่ชีวิตสรรพสัตว์กว่าล้านชีวิต ณ ปลายแหลมสะพานหิน


          นายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิสาขบูชา ในครั้งนี้ จะช่วยให้พุทธศาสนิกชนเกิดความเข้าใจและศรัทธาในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดการปฏิบัติธรรมตามคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้ลึกซึ้งยิ่งๆ ขึ้นไป กิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างหลากหลายได้แสดงถึงความตั้งใจอันดียิ่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และเครือข่ายองค์กรทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดภูเก็ต ที่ได้ร่วมมือกัน ถือเป็นการร่วมแร่งร่วมใจกัน สร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในบ้านเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดภูเก็ตของเรา นับเป็นเรื่องที่น่ายินดี ควรแก่การอนุโมทนาบุญไว้ ณ ที่นี้ ทั้งนี้จึงขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เครือข่ายองค์กรทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานครั้งนี้ที่ได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนให้การจัดงาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้.

 
 เรื่องอื่น ๆComment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มกราคม 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : เวียดนาม และสงครามเวียดนาม
  • เรื่องจากปก : อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยาผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  • Business : เที่ยวภูเก็ตแบบสมาร์ท ๆ กับ Phuket Smart Bus
  • Business : Crepe is Crepe มุมมองใหม่ เมนูเครป
  • ห้องรับแขก : ‘ถนอมเกียรติ งานสกุล’ ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink