อบจ ภูเก็ต ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ
Text size:
By กองบรรณาธิการเว็บไซต์
Bookmark and Share


    เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2554 เวลา 10.00 น. นายจิรายุส ทรงยศ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวรายงานความสำคัญของการรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในจังหวัดภูเก็ต เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2554 “แรงงานสดใส ทุกฝ่ายร่วมใจ ในสิ่งแวดล้อม พร้อมต้านภัยยาเสพติด” ณ ห้างสรรพสินค้าโฮมเวิร์ค ภูเก็ต โดยมี นายมานพ ลีลาสุธานนท์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต นายธีระ เจี่ยสกุล เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ นายจิรทีป นาวารักษ์ นายสมาน การะเกศ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต คณะกรรมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม ซึ่งมี นายวีระวัฒน์ จันทร์เพ็ญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด

    สำหรับวันแรงงานแห่งชาติ รัฐบาลไทยได้กำหนดให้ตรงกับวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี เช่นเดียวกับอีกหลายประเทศ บางประเทศเรียกวันนี้ว่า วันกรรมกรสากล หรือ วันเมย์เดย์ ซึ่งเป็นวันที่เกี่ยวกับผู้ใช้แรงงาน เพื่อเป็นการยกย่องและชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของแรงงาน หรือเพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งในคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนสิทธิอันชอบธรรมที่ผู้ใช้แรงงานสมควรจะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจังจากรัฐ โดยในทางการปฏิบัติที่สืบต่อเนื่องกันมา ในวันนี้ได้จัดให้มีการเฉลิมฉลองขึ้นอย่างเป็นประจำ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และอีกหลายๆ ประเทศในภูมิภาคนี้


    วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2554 ได้แบ่งการจัดงานออกเป็น 2 ส่วน คือ นิทรรศการเพื่อส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านแรงงาน ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การสาธิตและฝึกอาชีพ การนัดพบแรงงานกว่า 1,500 คน ตำแหน่งงานว่าง การป้องกันยาเสพติด โรคเอดส์ การบริจาคโลหิต และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัด โดยหน่วยงานภาครัฐภายในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งจัดให้มีขึ้นในบริเวณ ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าโฮมเวิร์ค ภูเก็ต ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น. พร้อมทั้งมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม เพื่อแสดงพลังความเป็นหนึ่งเดียวในรูปขององค์กรไตรภาคี ซึ่งประกอบด้วยสหพันธ์แรงงาน สหภาพแรงงาน สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ผู้แทนชมรมบริหารบุคคลจังหวัดภูเก็ต ผู้แทนนายจ้าง และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ นำโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดภูเก็ต ทำกิจกรรมร่วมกันตลอดวัน เช่น ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในตอนเช้า และการเดินทางไปเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต การนำริ้วขบวนรถแห่ไปตามถนนภายในตัวเมืองภูเก็ต เพื่อรณรงค์ส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและต่อต้านยาเสพติดให้ห่างไกลจากจังหวัดภูเก็ต และกิจกรรมท้ายสุดคือ การร่วมกันปลูกป่าชายเลน ณ บริเวณบ้านคลองมุดง ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อคืนป่าไม้ชายเลนกลับสู่ธรรมชาติของจังหวัดภูเก็ตต่อไป

 เรื่องอื่น ๆComment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มกราคม 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : เวียดนาม และสงครามเวียดนาม
  • เรื่องจากปก : อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยาผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  • Business : เที่ยวภูเก็ตแบบสมาร์ท ๆ กับ Phuket Smart Bus
  • Business : Crepe is Crepe มุมมองใหม่ เมนูเครป
  • ห้องรับแขก : ‘ถนอมเกียรติ งานสกุล’ ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink