อบจ ภูเก็ต จัดงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2554
Text size:
By กองบรรณาธิการเว็บไซต์
Bookmark and Share


    เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2554 เวลา 08.30 น. นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2554 ณ โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายชวลิต ณ นคร รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายจิรายุส ทรงยศ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จาก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ภูเก็ต นางธันยรัศม์ อัจฉริยะฉาย สมาชิกวุฒิสภา จ.ภูเก็ต ตลอดจนคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ จ.ภูเก็ต ประธานสาขาสภาผู้สูงอายุ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

    งานวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2554 ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งก่อให้เกิดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ ให้ความรู้ด้านการส่งเสริม การป้องกันและดูแลสุขภาพ พร้อมทั้งให้บุตรหลาน และผู้อาวุโสน้อยได้แสดงมุทิตาจิตต่อผู้สูงอายุและส่งเสริมความอบอุ่นให้เกิดขึ้นในครอบครัว รวมถึงเป็นการยกย่องเชิดชูผู้สูงอายุที่ทำคุณประโยชน์ต่อชุมชน และสังคม กระตุ้นให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุและเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย โดยการจัดงานครั้งนี้ มีพิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับผู้สูงอายุดีเด่น พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การบรรยายพิเศษในหัวข้อ หัวร่อ ต่ออายุ “สูงค่า สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ” โดย นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา และกิจกรรมการแสดงบนเวที ซึ่งบรรยากาศภายในงานได้สร้างความอบอุ่นเป็นอย่างมาก


    นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า ผู้สูงอายุเป็นบุคคลสำคัญของครอบครัว เป็นผู้ที่ได้เลี้ยงดูบุตรหลานของตนมาจนเติบใหญ่ เป็นผู้ที่มีความปรารถนาดีอยากเห็นลูกหลานเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี ยอมแบกรับความลำบากเพื่อส่งเสริมให้ลูกหลานมีอนาคตที่ดี ดังนั้น ผู้สูงอายุจึงเป็นผู้ทรงวัยวุฒิที่คงคุณงามความดี และเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับลูกหลาน ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลได้กำหนดให้มีการเตรียมความพร้อมสังคมไทยสู่สังคมผู้สูงอายุ เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและมีการจัดทำแผนผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 - 2564 ไว้เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นคงให้กับผู้สูงอายุ

    “สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ในการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ประกอบกับนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต จึงได้จัดโครงการงานวันผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2554 ขึ้น เพื่อเป็นการให้ความสำคัญต่อผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่ รวมทั้งเพื่อสร้างความรักความอบอุ่นให้เกิดขึ้นในครอบครัว ผู้สูงอายุน้อยได้แสดงมุทิตาจิตต่อผู้สูงวัย ด้วยการ “รดน้ำดำหัว” ตลอดจนการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้สูงอายุที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคม และการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามให้อยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป

    ขอขอบคุณคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ตทุกชมรม ประธานสาขาสภาผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนเจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดงาน นอกจากจะเป็นการรักษาประเพณีอันดีงามให้สืบทอดต่อไปแล้ว ยังเป็นการช่วยให้ผู้สูงอายุมีความสุข มีความรู้ที่จะดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรง และได้รับการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ และในโอกาสจะขึ้นวันปีใหม่ไทยนี้ ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก โปรดประทานพรให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ คิดหวังสิ่งใดขอให้สมดังใจปรารถนาทุกประการ”
นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าว

 เรื่องอื่น ๆComment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มกราคม 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : เวียดนาม และสงครามเวียดนาม
  • เรื่องจากปก : อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยาผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  • Business : เที่ยวภูเก็ตแบบสมาร์ท ๆ กับ Phuket Smart Bus
  • Business : Crepe is Crepe มุมมองใหม่ เมนูเครป
  • ห้องรับแขก : ‘ถนอมเกียรติ งานสกุล’ ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink