คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว ลงพื้นที่จ. ภูเก็ต
Text size:
By กองบรรณาธิการเว็บไซต์
Bookmark and Share

คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภาลงพื้นที่จ. ภูเก็ต คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภาลงพื้นที่จ. ภูเก็ต คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภาลงพื้นที่จ. ภูเก็ต คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภาลงพื้นที่จ. ภูเก็ต
คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภาลงพื้นที่จ. ภูเก็ต คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภาลงพื้นที่จ. ภูเก็ต คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภาลงพื้นที่จ. ภูเก็ต คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภาลงพื้นที่จ. ภูเก็ต
คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภาลงพื้นที่จ. ภูเก็ต คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภาลงพื้นที่จ. ภูเก็ต คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภาลงพื้นที่จ. ภูเก็ต คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภาลงพื้นที่จ. ภูเก็ต
คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภาลงพื้นที่จ. ภูเก็ต คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภาลงพื้นที่จ. ภูเก็ต คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภาลงพื้นที่จ. ภูเก็ต คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภาลงพื้นที่จ. ภูเก็ต

     กำหนดแนวทางและแผนงาน ปรับปรุงเขตการท่องเที่ยวพื้นที่วัฒนธรรมชิโน-โปรตุกิส เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 30 กรกฎาคม 2553 ที่โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง รองประธานวุฒิสภา เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง “การเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่ศิลปวัฒนธรรมชิโน-โปรตุกีส จังหวัดภูเก็ต” ซึ่งทางคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต และเทศบาลนครภูเก็ต โดยมีนางธันยรัศม์ อัจฉริยะฉาย ประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยววุฒิสภา นายวิชัย ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต น.ส.สมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต สมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต นักวิชาการ ประชาชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต เข้าร่วมประมาณ 200 คน โอกาสเดียวกันนี้ยังได้มีการอภิปราย เรื่อง การเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่ศิลปวัฒนธรรมชิโน-โปสตุกิส จังหวัดภูเก็ต ด้วย

     นางธันยรัศม์ อัจฉริยะฉาย ประธานคณะกรรมาธิการ การท่องเที่ยว วุฒิสภา กล่าวว่าด้วยภูเก็ตเป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ของประเทศไทยที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงระดับโลก จึงทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศนิยมเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากปีละประมาณ 5-6 ล้านคน สำหรับการจัดทำโครงการศึกษาการเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่ศิลปวัฒนธรรมชิโน-โปรตุกิส จังหวัดภูเก็ตเป็นโครงการหนึ่งในการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมในเขตเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ตได้อย่างมีมาตรฐานและยั่งยืน รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ด้านการพัฒนาให้มีพื้นที่สำหรับการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว และดึงดูดให้มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเพิ่มมากขึ้น

     ส่วนของการสัมมนาดังกล่าว เพื่อรับทราบข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำโครงการฯ จากทางภาครัฐ เอกชนและชุมชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องโยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในเขตเมือง เพื่อกำหนดแนวทางและแผนงานการเสริมสร้าง ฟื้นฟู ปรับปรุงในเขตการท่องเที่ยวพื้นที่วัฒนธรรมชิโน-โปรตุกิส จังหวัดภูเก็ต ได้อย่างสอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตของหน่วยงานภาครัฐ และนำไปสู่การกระตุ้นให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศเกิดความเติบโตอย่างสูงสุด ฟื้นฟูเศรษฐกิจธุรกิจการค้าในเขตเมืองให้กลับมารุ่งเรือง และสร้างรายได้ให้คนภูเก็ต ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน นางธันยรัศม์กล่าว

     ด้าน น.ส.สมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า แผนงานการปรับปรุงเส้นทางประวัติศาสตร์เขตเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ต เน้นการสร้างบรรยากาศการชมเมืองเก่าให้เหมือนอยู่ในพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่มีชีวิตย้อนยุค เส้นทางชมเมืองจะมีเนื้อหาที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นการซ้อนภาพอดีตบนภาพปัจจุบันของเมืองเก่า รวมถึงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในเขตเมืองเก่า เช่น ปรับปรุงทางเท้า ถนน จัดทำถนนคนเดิน ปรับสายไฟฟ้าลงใต้ดิน ปรับปรุงป้ายบอกทางและอุปกรณ์ประดับถนน ประกอบด้วย การปรับปรุงภูมิทัศน์คลองบางใหญ่ให้กลับมาใสสะอาดและเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ในเมืองเก่า ปรับปรุงอาคารที่จอดรถสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาให้เป็นอาคารพานิชยกรรมแนวย้อนยุคเพื่อเป็นจุดสนับสนุนและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวิถีชีวิตบนถนนสายพานิชยกรรมดั้งเดิมเช่นถนนถลาง ปรับปรุงอาคารธนาคารชาร์เตอร์ดและอาคารสถานีตำรวจตำบลตลาดใหญ่เป็นพิพิธภัณฑ์เพอรานากัน เพื่อจัดแสดงวิถีชีวิตและระบบเศรษฐกิจของชาวบาบ๋าและกลุ่มชนเกี่ยวข้องในสมัยก่อตั้งย่านเมืองเก่าภูเก็ต นอกจากนี้ยังมีแผนงานปรับปรุงซ่อมแซมตึกแถวในเขตเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ต กรณีศึกษาถนนถลาง การปรับปรุงเปลือกอาคารด้านหน้าบนถนนถลางให้กลับไปสู่สถาปัตยกรรมชิโน-โปรตุกีสแบบดั้งเดิม ซึ่งจะเป็นการเริ่มต้นของการจัดระเบียบทางกายภาพและเป็นแบบอย่างของการปรับปรุงอาคารรูปแบบสถาปัตยกรรมชิโน-โปรตุกีสจังหวัดภูเก็ต

     อย่างไรก็ตามการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมนั้น เห็นด้วยที่จะมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมือง แต่ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงส่วนใดๆ นั้น จะต้องมีการสอบถามความคิดเห็นของผู้ที่อยู่ในย่านเมืองเก่า รวมถึงจะต้องให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวชุมชนให้น้อยที่สุด รวมไปถึงการบริหารจัดการเพื่อไมให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง นอกจากนี้ควรจะมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในย่านเมืองเก่า เพราะการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาจะเน้นเฉพาะในเรื่องของทางด้านสถาปัตยกรรม แต่การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ยังมีน้อยมาก เรื่องอื่น ๆComment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มกราคม 2561
 • 75 ถนนภูเก็ต : เวียดนาม และสงครามเวียดนาม
 • เรื่องจากปก : อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยาผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
 • Business : เที่ยวภูเก็ตแบบสมาร์ท ๆ กับ Phuket Smart Bus
 • Business : Crepe is Crepe มุมมองใหม่ เมนูเครป
 • ห้องรับแขก : ‘ถนอมเกียรติ งานสกุล’ ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink