ม.ราชภัฏภูเก็ต ปัจฉิม นศ.
Text size:
By กองบรรณาธิการเว็บไซต์
Bookmark and Share

ม.ราชภัฏภูเก็ต ปัจฉิม นศ. อธิการบดีแนะแนวทางสู่งานและชีวิตที่ก้าวหน้า ม.ราชภัฏภูเก็ต ปัจฉิม นศ. อธิการบดีแนะแนวทางสู่งานและชีวิตที่ก้าวหน้า ม.ราชภัฏภูเก็ต ปัจฉิม นศ. อธิการบดีแนะแนวทางสู่งานและชีวิตที่ก้าวหน้า
ม.ราชภัฏภูเก็ต ปัจฉิม นศ. อธิการบดีแนะแนวทางสู่งานและชีวิตที่ก้าวหน้า ม.ราชภัฏภูเก็ต ปัจฉิม นศ. อธิการบดีแนะแนวทางสู่งานและชีวิตที่ก้าวหน้า ม.ราชภัฏภูเก็ต ปัจฉิม นศ. อธิการบดีแนะแนวทางสู่งานและชีวิตที่ก้าวหน้า
ม.ราชภัฏภูเก็ต ปัจฉิม นศ. อธิการบดีแนะแนวทางสู่งานและชีวิตที่ก้าวหน้า ม.ราชภัฏภูเก็ต ปัจฉิม นศ. อธิการบดีแนะแนวทางสู่งานและชีวิตที่ก้าวหน้า ม.ราชภัฏภูเก็ต ปัจฉิม นศ. อธิการบดีแนะแนวทางสู่งานและชีวิตที่ก้าวหน้า

     กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2552 ในการนี้ ผศ.ดร.ประภา  กาหยี อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษา ร่วมด้วย รศ.สมชาย สกุลทัพ รองอธิการบดี คณะผู้บริหาร และอาจารย์เข้าร่วม ทั้งนี้มีวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ประกอบด้วย คุณวิไลลักษณ์    หมดหลู เรื่องการเตรียมตัวอย่างไรให้ได้งาน อาจารย์ขนิษฐา  ธนาวิรัตนานิจ เรื่อง การก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่..ไม่ยากอย่างที่คิด และคุณวรรณชัย สุระกำแหง เรื่อง ต้นกล้า...นักบริหารการตลาด มีนักศึกษาจำนวน 1,037 คน เข้าร่วม เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2553 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

       รศ.สมชาย กล่าวว่า “วันนี้เป็นวันที่น่ายินดีของผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 1,037 คน จาก 27 คน สาขาวิชา 44 ห้อง ซึ่งต่างใช้ความวิริยะ อุตสาหะ พากเพียรในการศึกษาเล่าเรียนตลอดหลักสูตรด้วยความมุ่งมั่นในการแสวงหาความรู้จากมหาวิทยาลัยเพื่อนำไปใช้ประกอบสัมมาอาชีพเป็นหนึ่งในสมาชิกที่ดีของสังคมไทย ซึ่งมหาวิทยาลัยมีความภาคภูมิใจในศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนและเชื่อมั่นว่าพวกเขาเหล่านี้จะนำความรู้และประสบการณ์อันทรงคุณค่าจากการหล่อหลอมของมหาวิทยาลัยไปใช้เพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ของส่วนรวมได้เป็นอย่างดี และเพื่อวางแนวทางให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความพร้อมในการออกไปสู่สังคมแห่งการทำงานและการประกอบวิชาชีพ กองพัฒนานักศึกษาจึงจัดพิธีปัจฉิมนิเทศขึ้นในวันนี้โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ อาทิ การขอจบการศึกษา การเตรียมตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรการคืนเงินกองทุนการศึกษา เตรียมตัวอย่างไรให้ได้งาน ผู้ประกอบการใหม่...ไม่ยากอย่างที่คิด และต้นกล้านักบริหารการตลาด ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับออกสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น”

      ด้านอธิการบดี กล่าวให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า “ในฐานะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รู้สึกภาคภูมิใจที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่เก่าแก่และได้รับการยอมรับจากสังคมผลิต “ว่าที่บัณฑิต” ที่มีคุณภาพออกสู่สังคมอีกรุ่นหนึ่ง ชื่อเสียงของผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของเราเป็นที่ประจักษ์ชัดจากผู้ประกอบการว่า มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถในงาน ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งถือเป็นประการสำคัญที่มหาวิทยาลัยต้องการปลูกฝังและเราก็ทำได้สำเร็จสมดังเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ ในฐานะ “ครู” ดิฉันขอกล่าวแทนคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยทุกคนว่า ภาคภูมิใจในตัวลูกศิษย์ทุกคนเป็นอย่างมาก ที่ตั้งใจเล่าเรียนจนมีวันนี้ ขอให้ทุกคนเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยไปใช้ในการทำงานให้มากที่สุด พร้อมกับเปิดรับสิ่งใหม่ที่ทุกคนกำลังก้าวไปพานพบ ทั้งวิทยากรใหม่ ๆ เพื่อนใหม่ที่เป็นความท้าทายในชีวิตอีกครั้ง  และอยากให้ข้อคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติตนว่า ให้ดำเนินตามรอยพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ในเรื่องของการใช้ชีวิตแบบพอเพียง มีสติไว้เป็นเครื่องควบคุมปัญญาในทางที่ถูกต้อง และเมื่อได้ทำงานในองค์กรควรมีความตรงต่อเวลาในการทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวัน นอกจากนี้จะต้องรู้จักกาลเทศะ และเรียนรู้ที่จะอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข เพื่อจะได้นำพาชีวิตไปในหนทางข้างหน้าที่ดีและมีคุณภาพมากขึ้น” เรื่องอื่น ๆComment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มกราคม 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : เวียดนาม และสงครามเวียดนาม
  • เรื่องจากปก : อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยาผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  • Business : เที่ยวภูเก็ตแบบสมาร์ท ๆ กับ Phuket Smart Bus
  • Business : Crepe is Crepe มุมมองใหม่ เมนูเครป
  • ห้องรับแขก : ‘ถนอมเกียรติ งานสกุล’ ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink