อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2557
Text size:
By กองบรรณาธิการเว็บไซต์
Bookmark and Share


    เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.30 น. คุณไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2557 ‘แรงงานภูเก็ต รักษ์สิ่งแวดล้อม’ โดยมี คุณสมณ์ศักดิ์ รัตนแสนยานุภาพ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในนามคุณไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต คุณบุญเสริม สุวรรณรัฐภูมิ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต คุณประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต คุณนวลจันทร์ สามารถ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงคุณวิจิตร ดาสันทัด ประธานสหพันธ์แรงงานธุรกิจโรงแรมและบริการ ตลอดจนผู้แทนนายจ้าง ผู้แทนลูกจ้าง ผู้แทนรัฐวิสาหกิจ และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณสวนสาธารณะสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

    โครงการแรงงานภูเก็ตรักษ์สิ่งแวดล้อมประจำปี 2557 ครั้งนี้ได้จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ซึ่งร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต สหพันธ์แรงงานธุรกิจโรงแรมและบริการภูเก็ต ชมรมบริหารงานบุคคลจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในจังหวัดภูเก็ตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ทุกฝ่ายเห็นความสำคัญและปลูกฝังจิตสำนึกของเครือข่ายด้านองค์กรแรงงานภูเก็ตและประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายด้านองค์กรแรงงานภูเก็ต รวมทั้งประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อกระตุ้นให้ทุกฝ่ายเห็นความสำคัญของกลุ่มแรงงาน เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติและเพื่อสร้างความสามัคคีของเครือข่ายด้านองค์กรแรงงานภูเก็ต ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีกิจกรรมปลูกต้นโกงกางใบเล็กโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งร่วมกันปลูกป่าชายเลน และร่วมแข่งขันเก็บขยะ

    คุณสมณ์ศักดิ์ รัตนแสนยานุภาพ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “ผู้ใช้แรงงาน ถือว่าเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศชาติ ทั้งนี้ วันที่ 1 พฤษภาคมของทุกๆ ปี เป็นวันที่มีความสำคัญของบรรดาพี่น้องผู้ใช้แรงงานไทยและผู้ใช้แรงงานทั่วโลก ซึ่งบางประเทศเรียกวันนี้ว่า ‘วันกรรมกรสากล’ หรือ ‘วันเมย์เดย์’ โดยกำหนดขึ้นเพื่อชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน และเพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งในด้านคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนสิทธิอันชอบธรรมที่ผู้ใช้แรงงานสมควรจะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจังจากภาครัฐและเอกชน ซึ่งปฏิบัติสืบเนื่องกันมาโดยตลอด


    นอกจากนี้ ปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้ว่า ปัญหาที่ทั่วโลกหวั่นวิตกเป็นอย่างมากนั้นก็คือปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่กำลังขาดแคลน เนื่องจากขาดการตระหนักรู้ในการป้องกัน รักษา และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จนทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมตามมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาโลกร้อน ซึ่งจังหวัดภูเก็ตมีทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นมรดกที่มีคุณค่า ดังนั้น จึงมีผู้คนเข้ามาอาศัย ประกอบอาชีพ และท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทำให้เศรษฐกิจภายในจังหวัดภูเก็ตเจริญเติบโตขึ้นทุกปี แต่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ถูกทำลายไปพร้อมกับความเจริญทางเศรษฐกิจดังกล่าว และเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติปีนี้ จึงมีความรู้สึกยินดีที่พี่น้องผู้ใช้แรงงานได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและได้มาร่วมกิจกรรมที่กระตุ้นให้ทุกคนหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมให้มากยิ่งขึ้น

    องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดให้มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกื้อกูลประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบำบัดมลพิษสิ่งแวดล้อมอย่างถูกวิธี ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงเครือข่ายด้านองค์กรแรงงานในจังหวัดภูเก็ต” ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต กล่าว.

 เรื่องอื่น ๆComment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มกราคม 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : เวียดนาม และสงครามเวียดนาม
  • เรื่องจากปก : อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยาผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  • Business : เที่ยวภูเก็ตแบบสมาร์ท ๆ กับ Phuket Smart Bus
  • Business : Crepe is Crepe มุมมองใหม่ เมนูเครป
  • ห้องรับแขก : ‘ถนอมเกียรติ งานสกุล’ ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink