โครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ
Text size:
By กองบรรณาธิการเว็บไซต์
Bookmark and Share


    นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดเส้นทางเดินป่าเพื่อศึกษาธรรมชาติสำหรับเด็กเล็ก ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาพระแทวและจังหวัดภูเก็ตร่วมกับสวนผีเสื้อภูเก็ต ได้จัดทำขึ้นภายใต้โครงการ“ปวงประชาเป็นสุข ด้วยพระบารมี” ซึ่งเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 1 เมษายนนี้ ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาพระแทว อ.ถลาง จ.ภูเก็ตพร้อมกันนี้ ได้ปลูกต้นปาล์มหลังขาวไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์อีกด้วย

    นายพงศ์ชาติ เชื้อหอม หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาพระแทว กล่าวว่า การให้ความรู้เพื่อกระตุ้น ปลูกจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ในปัจจุบัน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้หันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มากขึ้น โดยจัดให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ได้สัมผัสและเรียนรู้ธรรมชาติจากของจริงผ่านทางเดินศึกษาธรรมชาติ ถือเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งของการสื่อคุณค่าของธรรมชาติ ซึ่งปัจจุบัน ทางศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าฯ ได้จัดบริการในรูปทางเดินเท้าหรือทางเรือผ่านสภาพธรรมชาติที่น่าสนใจ เน้นความสะดวกสบายระหว่างการเดินทางโดยกำหนดเส้นทางให้ผ่านธรรมชาติที่หลากหลาย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ที่เข้าไปศึกษาธรรมชาติสามารถปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับระบบนิเวศ เพิ่มความเข้าใจและสามารถเรียนรู้ถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตรอบตัวที่พบเห็นตลอดสองข้างทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ทั้งนี้ศักยภาพทางเดินศึกษาธรรมชาติที่มีอยู่ทั่วไปมักจำกัดอยู่ในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และประชาชน แต่ก็ยังมีเด็กเล็กที่มีอายุไม่เกิน ๑๐ ปี จำนวนไม่น้อยที่มีความสนใจไม่แพ้กัน สังเกตได้จากการที่ผู้ปกครองและสถานศึกษานำเด็กเล็กเข้ามาเรียนรู้และสัมผัสเกี่ยวกับธรรมชาติ ดังนั้น ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาพระแทว ซึ่งมีภารกิจในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าและป่าไม้ และเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ให้กับเยาวชนและประชาชนโดยทั่วไป จึงจัดทำโครงการทางเดินศึกษาธรรมชาติสำหรับเด็กเล็กขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าวโดยกำหนดให้มีความกว้าง 1.5 เมตร ความยาว 200 เมตร เน้นการให้ความรู้ ความสะดวก สบาย และความปลอดภัยของการใช้งาน ตัดผ่านธรรมชาติที่หลากหลาย ได้แก่ ปาล์มหลังขาว ซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดตามธรรมชาติดั้งเดิมเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย และในโลกที่ยังมีการแพร่พันธุ์ตามธรรมชาติของปาล์มชนิดนี้เป็นกลุ่ม จึงจัดได้ว่าเป็นพันธุ์ไม้ถิ่นเดียว (endemic species) ของประเทศไทยและของโลกที่จัดอยู่ในสถานภาพที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ (rare and endangered species) เนื่องจากแหล่งนิเวศหรือสภาพป่าดงดิบชื้นถูกคุกคาม ทำให้การแพร่พันธุ์ตามธรรมชาติอยู่ในขีดจำกัด และเป็นพันธุ์ไม้ที่ค้นพบแห่งแรกในโลกที่เขาพระแทว ป่าไผ่ ลำธาร สภาพป่าดงดิบชื้น

    โครงการ “สร้างเส้นทางเดินป่า ถวายเจ้าฟ้าสิรินธรฯ” นี้เกิดขึ้นเนื่องจากเมื่อวันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2539 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินมายังศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาพระแทว ซึ่งได้นำความปลื้มปีติมาสู่หน่วยงาน พสกนิกรชาวอำเภอถลางและชาวจังหวัดภูเก็ต เป็นล้นพ้น ทางจังหวัดและศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาพระแทว จึงได้จัดทำโครงการนี้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน รวมทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติสำหรับเด็กเล็ก เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กเล็กเกิดความรักและความผูกพันกับธรรมชาติและเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอีกทางหนึ่งด้วย

 เรื่องอื่น ๆComment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มกราคม 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : เวียดนาม และสงครามเวียดนาม
  • เรื่องจากปก : อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยาผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  • Business : เที่ยวภูเก็ตแบบสมาร์ท ๆ กับ Phuket Smart Bus
  • Business : Crepe is Crepe มุมมองใหม่ เมนูเครป
  • ห้องรับแขก : ‘ถนอมเกียรติ งานสกุล’ ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink