อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการแรงงานภูเก็ตรักษ์สิ่งแวดล้อม
Text size:
By กองบรรณาธิการเว็บไซต์
Bookmark and Share


    เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแรงงานภูเก็ตรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2556 “แรงงานสดใส ทุกฝ่ายร่วมใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” โดยมี นายจีรศักดิ์ ท่อทิพย์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในนามนายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานถึงโครงการฯ ซึ่งมี นายศักดิ์ชาย เชาวน์ไวย รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายคำรณ พันธุ์ทิพย์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้สูงอายุ ปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ การแสดงจากตัวแทนกลุ่มแรงงานในจังหวัดภูเก็ต และการเสวนาในหัวข้อ “แรงงานกับประชาคมอาเซียน”

    นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้จัดงานและเชิญผมมาเป็นเกียรติในโครงการแรงงานภูเก็ตรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2556 “แรงงานสดใส ทุกฝ่ายร่วมใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” สำหรับวันที่ 1 พฤษภาคม ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในดวงใจของเจ้างานทั้งหลาย และเราก็จะมีกิจกรรมให้ระลึกถึงว่า เม็ดเหงื่อและน้ำใจของทุกท่านคือพลังสำคัญยิ่ง เป็นผู้ใช้พลังทางสังคม โดยพยายามลดความเป็นนาย

    ทั้งนี้ ขอฝาก 5 ส. ไว้ในวันแรงงาน ส.แรก คือ สิ่งแวดล้อม และยาเสพติด เป็นวาระสำคัญของชาติ ส.สอง คือ สาธารณประโยชน์ ส.สาม คือ สามัคคี ส.สี่ คือ สร้างสรรค์ และ ส.ห้า คือ สัมพันธ์ สิ่งแวดล้อมที่สดใส ปลอดยาเสพติด ปลอดทุจริตซื้อสิทธิ์ขายเสียง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปลอดอุบัติภัยอุบัติเหตุ ปลอดสารพิษ ปลอดอบายมุข ปลอดตัดไม้ทำลายป่า ขอฝาก 7 ปลอด ให้ท่านอยู่บนบรรทัดฐานแห่งความเป็นผู้มีจิตวิญญาณในการดูแลสังคมให้สงบสุขและปลอดจากอบายมุขต่างๆ ในโอกาสนี้ ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งเจ้างานก็เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ เราจะดำเนินงานไปด้วยกัน และจะไม่มีช่องว่างระหว่างกัน”


    ทางด้าน นายจีรศักดิ์ ท่อทิพย์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “ผู้ใช้แรงงาน ถือว่าเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศชาติ ทั้งนี้ วันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกๆ ปี ถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญของบรรดาพี่น้องผู้ใช้แรงงานไทยและผู้ใช้แรงงานทั่วโลก ซึ่งบางประเทศเรียกวันนี้ว่า “วันกรรมกรสากล” หรือ “วันเมย์เดย์” โดยกำหนดขึ้นเพื่อชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน และเพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งในด้านคุณภาพ ชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนสิทธิอันชอบธรรมที่ผู้ใช้แรงงานสมควรจะไดรับการดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจังจากภาครัฐและเอกชน ซึ่งปฏิบัติสืบต่อเนื่องกันมาโดยตลอด

    นอกจากนี้ ปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้ว่า ปัญหาที่ทั่วโลกหวั่นวิตกเป็นอย่างมาก นั้นก็คือปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่กำลังขาดแคลน อันเนื่องมาจากขาดการตระหนักรู้ในการป้องกัน รักษา และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จนทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมตามมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาโลกร้อน ซึ่งจังหวัดภูเก็ตมีทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นมรดกที่มีคุณค่า ดังนั้น จึงมีผู้คนเข้ามาอาศัย ประกอบอาชีพ และท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทำให้เศรษฐกิจภายในจังหวัดภูเก็ตเจริญเติบโตขึ้นทุกปี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ถูกทำลายไปพร้อมกับความเจริญทางเศรษฐกิจดังกล่าว และเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติปีนี้ จึงมีความรู้สึกยินดีและปลื้มใจที่พี่น้องผู้ใช้แรงงานได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและได้มาร่วมกิจกรรมที่กระตุ้นและรณรงค์ให้ทุกคนหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกื้อกูลประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบำบัดมลพิษสิ่งแวดล้อมอย่างถูกวิธี ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงเครือข่ายด้านองค์กรแรงงานในจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดงานโครงการนี้ เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท” ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต กล่าว

 เรื่องอื่น ๆComment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มกราคม 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : เวียดนาม และสงครามเวียดนาม
  • เรื่องจากปก : อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยาผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  • Business : เที่ยวภูเก็ตแบบสมาร์ท ๆ กับ Phuket Smart Bus
  • Business : Crepe is Crepe มุมมองใหม่ เมนูเครป
  • ห้องรับแขก : ‘ถนอมเกียรติ งานสกุล’ ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink