ตันติโกวิทบำรุง จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ
Text size:
By กองบรรณาธิการเว็บไซต์
Bookmark and Share


    เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 น. นายประดิษฐ์ แสงจันทร์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ “กิจกรรมเปิดประตูสู่สถานศึกษา” (Open House) ประจำปีการศึกษา 2555 ณ โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ภูเก็ต คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงาน

    นายคำนึง สิงห์เอี่ยม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) กล่าวรายงานถึงความเป็นมา และวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่า “ปัจจุบันการศึกษามีบทบาทและมีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคมเป็นอย่างมาก เนื่องจากการศึกษาเป็นปัจจัยพื้นฐานอันสำคัญยิ่ง ที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติให้เติบโตไปเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทางโรงเรียนได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ ที่สำคัญในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้สอดคล้อง และเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 โดยเฉพาะหมวด 4 ว่าด้วยแนวทางการจัดการศึกษา ซึ่งมีใจความว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและศักยภาพ” ดังนั้น ทางโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) จึงจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ “กิจกรรมเปิดประตูสู่สถานศึกษา” (Open House) ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของโรงเรียนสู่สาธารณชน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผลงานของนักเรียนตลอดหนึ่งปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ การจัดแสดงผลงานทางวิชาการทั้งสิ้น 10 บูธ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา ประกอบด้วย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และ 1 ผลงานระดับอนุบาล นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงบนเวที ซึ่งเป็นเวทีแสดงความสามารถของนักเรียน การจำหน่ายอาหาร และการทำกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ”


    ทางด้าน นายประดิษฐ์ แสงจันทร์ ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “ปัจจุบันการศึกษามีบทบาทและมีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคมเป็นอย่างมาก เนื่องจากการศึกษาเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตไปเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมเยาวชนเหล่านั้นให้มีพื้นฐานชีวิตที่ดีและมั่นคงแล้ว การที่ประเทศชาติมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีศักยภาพ ยังส่งผลให้ประเทศชาติได้รับการพัฒนาให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศอีกด้วย

    สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสดีที่ผู้ปกครองและสาธารณชน จะได้เห็นถึงพัฒนาการของนักเรียน ทั้งทางด้านวิชาการและการแสดงความสามารถของนักเรียน ซึ่งโครงการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ “กิจกรรมเปิดประตูสู่สถานศึกษา” ที่ทางโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ได้จัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่ดี ที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้เรียนให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น และพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศในที่สุด อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง และชุมชนได้รับทราบถึงวิธีการ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทางโรงเรียนได้จัดให้เหมาะสมแก่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนนั้นได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของทางโรงเรียน เพื่อเป็นแนวทางที่จะนำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ อันจะส่งผลไปยังผู้เรียนให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างสูงสุด ซึ่งที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนจังหวังหวัดภูเก็ต ภายใต้การบริหารงานโดย ท่านไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต ได้ให้การสนับสนุนด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การศึกษาของโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต มีการพัฒนาที่ดีต่อไป ในโอกาสนี้ ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครองทุกท่าน ที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ และขอให้การจัดกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ” ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าว

 เรื่องอื่น ๆComment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มกราคม 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : เวียดนาม และสงครามเวียดนาม
  • เรื่องจากปก : อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยาผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  • Business : เที่ยวภูเก็ตแบบสมาร์ท ๆ กับ Phuket Smart Bus
  • Business : Crepe is Crepe มุมมองใหม่ เมนูเครป
  • ห้องรับแขก : ‘ถนอมเกียรติ งานสกุล’ ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink