อบจ.ภูเก็ต จัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2556
Text size:
By กองบรรณาธิการเว็บไซต์
Bookmark and Share


    เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2556 เวลา 18.30 น. ที่บริเวณสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายสรธรรม จินดา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวรายงานในพิธีเปิด “โครงการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2556” โดยมี ดร.สมหมาย ปรีชาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี และนายชัยวัฒน์ ทิพย์สมัย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับ ซึ่งมี นายบุญเสริม สุวรรณรัฐภูมิ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต นายประดิษฐ์ แสงจันทร์ ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ กลุ่มองค์กร และผู้นำสตรีในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมงาน โดยแต่งกายอย่างสวยงามในชุดพื้นเมืองภูเก็ต

    ดร.สมหมาย ปรีชาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้จัดโครงการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2556 ถือว่าเป็นการให้ความสำคัญกับกลุ่มสตรีเพื่อได้เข้ามามีบทบาทและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนสังคม ชุมชน ตลอดจนพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า และส่งเสริมพร้อมสนับสนุนให้สตรีในสังคมได้รับความเสมอภาค รวมถึงให้ทุกฝ่ายได้ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของสตรี จึงมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า ในปัจจุบันสตรีมีศักยภาพในการทำงานไม่น้อยกว่าผู้ชาย และในบางครั้งผู้หญิงอาจทำได้ดีกว่าผู้ชาย ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า อบจ.ภูเก็ต ได้ให้ความสำคัญของวันสตรีสากล โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและสิทธิสตรี แนะนำกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดภูเก็ต กิจกรรมเกี่ยวกับสตรีกับประชาคมอาเซียน การเสวนา เรื่องบทบาท สิทธิ หน้าที่และกฎหมายสตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของสตรีให้มีบทบาทและร่วมกันดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สังคมต่อไป และการจัดโครงการในครั้งนี้ ถือว่าเป็นประโยชน์กับสตรีทุกท่านที่จะได้เสริมสร้างศักยภาพของตนเอง เพื่อให้ก้าวทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน อีกทั้งได้รับการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำและเสริมสร้างบุคลิกภาพ ให้สามารถมีบทบาทในการทำงานทัดเทียมกับบุรุษ ในการนี้ จึงหวังว่าหลังจากเสร็จสิ้นโครงการในวันนี้ สตรีที่ได้เข้าร่วมโครงการทุกท่านจะนำประสบการณ์ความรู้ที่ได้รับไปใช้เพื่อพัฒนาครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป”


    นายสรธรรม จินดา รองนายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “โครงการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2556 เป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้สตรีได้เข้ามามีบทบาทและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนชุมชน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและแสดงบทบาทต่างๆ ในการพัฒนาสร้างสรรค์ความเจริญแก่สังคมโดยรวม อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ทุกฝ่ายได้ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของสตรี เพื่อร่วมกันเฉลิมฉลองความเสมอภาคที่ได้รับมาและเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียมกันในสังคมอีกด้วย และยังได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะมุ่งให้เห็นความสำคัญของสุภาพสตรี ทั้งนี้ เป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของสตรีให้มีบทบาท และร่วมกันดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เพื่อเป็นประโยชน์ และเป็นข้อมูลในการนำไปพัฒนาท้องถิ่นต่อไป”

    สำหรับโครงการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2556 ทาง อบจ.ภูเก็ต ได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย กิจกรรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและสิทธิสตรี โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต กิจกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าของสตรีแต่ละตำบล ชมนิทรรศการเนื่องในวันสตรีสากล ให้คำปรึกษาและตรวจสุขภาพเบื้องต้นจากโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ออกร้านและรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดภูเก็ต ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เคลื่อนที่จากเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต กิจกรรมสตรีกับประชาคมอาเซียน กิจกรรมบนเวทีด้านการส่งเสริมสุขภาพ จาก สสจ.ภูเก็ต (Line Dance) การแสดงของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดภูเก็ต การแสดงบนเวทีของตัวแทนสตรี การแสดงของเยาวชน TO BE NUMBER ONE จังหวัดภูเก็ต การเสวนา “บทบาท สิทธิ หน้าที่และกฎหมายของสตรี” โดย ดร.สมหมาย ปรีชาศิลป์ รองผู้ว่าฯ จ.ภูเก็ต (บทบาทสตรีด้านการเมืองการปกครอง) และนางณัฐพร ผาณิตพิเชฐวงศ์ ประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดภูเก็ต (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดภูเก็ต) พิธีมอบรางวัล “สตรีผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น” ประจำปี 2556 การประกวดการแต่งกายสวยงาม และจับหางบัตร รางวัลพิเศษ

 เรื่องอื่น ๆComment Form

ดึงภาพจากระบบ

(required)

Code


นิตยสารภูเก็ตบูเลทิน
มกราคม 2561
  • 75 ถนนภูเก็ต : เวียดนาม และสงครามเวียดนาม
  • เรื่องจากปก : อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยาผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  • Business : เที่ยวภูเก็ตแบบสมาร์ท ๆ กับ Phuket Smart Bus
  • Business : Crepe is Crepe มุมมองใหม่ เมนูเครป
  • ห้องรับแขก : ‘ถนอมเกียรติ งานสกุล’ ครูขวัญศิษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Copyright© 2005 - 2018 phuketbulletin.co.th, All rights reserved 
Weblink