เมื่อ เวลา 14.00 น. วันที่ 24 ก.พ.54 ที่ห้องประชุมเทศบาลนครภูเก็ต นางสวาสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบป้าย CLEAN FOOD GOOD TASTE ตามโครงการสุขาภิบาลอาหารส่งเสริมการท่องเที่ยว สนับสนุนเศรษฐกิจไทย อาหารสะอาด รสชาติอร่อย ของเทศบาลนครภูเก็ต โดยมีผู้ประกอบการร้านอาหารในเขตเทศบาลที่ผ่าเกณฑ์ จำนวน 28 ร้าน ตัวอย่างเช่น ร้านโกตี๋สังกะสี ถนนเยาวราช ร้านข้าวแกงเมืองลุง ถนนหลวงพ่อ ร้านจินฟ๊ะ ถนนดีบุก เป็นต้น และยังมีโรงอาหารในโรงเรียนที่ผ่ามาตราฐานจำนวน 8 โรงเรียน

นายกฯกล่าวว่า เทศบาลนครภูเก็ตมีภารกิจหลักในการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคแก่ประชาชนโดยเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอนามัยที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยในการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมสถานที่ปรุงประกอบจำหน่ายอาหารให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคได้รับอาหารที่สะอาด ปลอดภัย มีคุณภาพ และมีคุณค่าทางโภชนาการ ดั้งนั้เทศบาลนครภูเก็ตจึงดำเนินการโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (CLEAN FOOD GOOD TASTE) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการบริโภคอาหารและน้ำที่ไม่สะอาด ซึ่งมีสาเหตุมาจากร้านจำหน่ายอาหาร เพื่อส่งเสริมการจัดบริการอาหารในแหล่งท่องเที่ยวให้ถูกสุขลักษณะ โดยมีการบริการอาหารที่สะอาด ปลอดภัย แก่นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้เทศบาล จัดบริการด้านอาหาร และสิ่งแวดล้อม ในแหล่งท่องเที่ยวให้ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัยต่อผู้บริโภค

สำหรับการดำเนินงานตามโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (CLEAN FOOD GOOD TASTE) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครภูเก็ต โดยจัดให้มีบุคลากรตรวจประเมินร้านจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลนครภูเก็ต โดยมีหลักเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการตรวจประเมิน ดังนี้ กำหนดเกณฑ์มาตรฐานทางกายภาพ ตามข้อกำหนดสถานที่ปรุง ประกอบ จำหน่ายอาหาร จำนวน 15 ข้อ และเกณฑ์มาตรฐานทางแบคทีเรีย โดยการตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียอย่างง่าย ด้วยน้ำยา SI-2 จำนวน 10 ตัวอย่าง ประกอบด้วย ตัวอย่างอาหาร 5 ตัวอย่าง ตัวอย่างภาชนะ 3 ตัวอย่าง ตัวอย่างมือผู้สัมผัสอาหาร 2 ตัวอย่าง โดยผลการตรวจ จะต้องไม่พบสารปนเปื้อนของแบคทีเรีย ร้อยละ 90 ขึ้นไปจำจะผ่านเกณฑ์มาตราฐานที่กำหนด จากนั้นเทศบาลนครภูเก็ตจะดำเนินการมอบป้ายสัญลักษณ์ อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (CLEAN FOOD GOOD TASTE) ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร และทางเทศบาลจะดำเนินการตรวจประเมินทุก 2 เดือน

Categories:

Tags:

No responses yet

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *